Besøkstall

83 004 denne måneden

94 617 466 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdalslista vil fylle Grønøra med containere

DSC_0014_1.JPG

Orkdalslista vil fylle opp Grønøra med containere, inkludert området på bildet. Ordfører Gunnar H. Lysholm ser for seg 350 dekar (50 fotballbaner) med gods. Småbylista Orkdal og Venstre er uenige. Hva mener de andre partiene? Hva mener du?
Orkanger Vel har skrevet brev med konkrete spørsmål til kommunen etter ordførerens utspill. Les brevet nedenfor.

Orkanger Vel er bekymret for støy, miljø- og trafikkbelastning dersom Orkdal kommune skal sette av 350 dekar til containerhavn på Grønøra. Velforeninga er særlig opptatt av trafikkbelastninga på Havneveien ved Gammelosen og Terna.

Styret i Orkanger Velforening sendte følgende brev 24.august:

"Til ordfører og rådmann

Orkanger som containerhavn

Ifølge ordfører Gunnar H. Lysholm er Orkdal kommune innstilt på å bruke inntil 350 nye dekar på Grønøra til containerhavn.

En slik arealbruk reiser flere spørsmål om miljø, støy, transport, trafikksikkerhet og sysselsettingseffekt. De politiske partiene bør diskutere om containerhavn er det som vil gi flest arbeidsplasser og mest framtidsrettet næringsutvikling i miljøkommunen Orkdal.

Styret i Orkanger Velforening er opptatt av nærmiljø og stedsutvikling. Vi håper den politiske og/eller administrative ledelsen i Orkdal kommune kan svare på følgende:

1. Foreligger det trafikkdata for Havneveien? Vet Orkdal kommune hvordan belastningen har utviklet seg de siste årene fordelt på lette kjøretøyer og tungtrafikk? Hvis ikke vil Orkanger Vel be om at trafikktellinger blir igangsatt.

2. Har Orkdal kommune prognoser som viser forventet trafikkvekst ved utbygging av containerhavn? Hvis ikke bør prognoser utarbeides snarest.

3. Skal økende tungtrafikk gå etter Havneveien, eller vil tungtrafikk bli kanalisert til E39?

4. Er E39 med fire rundkjøringer på Bårdshaug tilpasset transportbehovet ved ei stor containerhavn?

5. Ordføreren peker i ST 20. august på flere områder som framtidig lagerplass for containere. Ett av dem er ei tomt inntil Gammelosen der det i dag lagres tømmer. Har Orkdal kommune laget prognoser som viser de miljømessige og trafikksikkerhetsmessige følgene av interntransport mellom ulike deler av Grønøra?

Orkdal kommune har vedtatt å være en foregangskommune innen miljø (Orkdal 2040). I arbeidet med Orkdal 2040 sa varaordfører Oddbjørn Bang i ST at han vil prioritere å åpne Orkanger mot sjøen.

Havneveien er i dag en barriere mot sjøen. Barrieren blir høyere for hvert vogntog som kjører der.

Styret i Orkanger Vel"

 Gosen_juli08_009_4.jpg

Havneveien (bildet over) er allerede tungt belastet. Samtidig er spørsmålet om bruken av knappe næringsarealer viktig: Skal vi lagre containere der, eller prøve å etablere produksjon som gir flest mulig arbeidsplasser?

Ordfører Gunnar H. Lysholm argumenterer kraftig for containere.

Orkdal kommune har vedtatt i overordnede planer å satse på "grønn" og bærekraftig produksjon.
 

 

Publisert 29.08.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

GEIR KNUTZEN 30.08.2011 15:46
Det er viktig å lese brevet til Orkdal K. litt mer nøye.Dette dreier seg slett ikke bare om areal, men også om logistikk til og fra , og ikke minst om støy fra økt aktivitet i større deler av døgnet.

Hans Kringstad 30.08.2011 08:30
Orkanger Vel har ikke stemplet noen næring som pariakaste. Som det framgår av brevet etterlyser velforeninga først og fremst kunnskap om konsekvenser - feks valg av vegløsning. Derfor fem konkrete spørsmål som det bør være i alles interesse å få svar på. Muligens kan svarene virke beroligende. Og hva slags virksomhet som skal prioriteres på 240 nye mål er en viktig debatt. Bakgrunnen for brevet fra Orkanger Vel er ordførerens uttalelser på næringskonferanse, slik de er gjengitt i ST 20. august. Kort oppsummert sa han; Vi vil satse betydelig mer på havn. Vi har mer enn nok areal; 78 daa som allerede er regulert (ikke kontroversielt), 170 daa (dyrkamark ved Washington Mills), 56 daa (mot Råbygda), 38 daa nær Gammelosen (tømmerlager i dag).

Atle Olav Larsen,Daglig leder Orkla Shipping & Trading As 29.08.2011 23:34
Transportnæring et'onde' for samfunnet. Det er beklagelig å se at næringen som jeg representerer er blitt et førstesideoppslag i valgdebatten. Å komme med slik 'skremselspropaganda' som småbylista og styret i Orkanger Vel gjør uten å sette seg mer inn i fakta er skremmende lesning. Under næringskonferansen informerte kommunen om at det var ca 350 mål tilgjengelig næringsareal med tilknyning til havn som evt kunne tas i til 'transportrelatert' industri.Jeg sier med rette 'industri', for vi i vår bransje er også en industri. Pr idag er det ca 100-120 arbeidsplasser på Grønøra tilknyttet transportnæringen.Vi betaler vår skatt,arbeidsgiveravgift og andre statlige avgifter på lik linje med alle andre i samfunnet. Å bli framstilt som en 'pariakaste' i den politiske debatten uten at de som gjør dette setter seg mer inn i saken er forkastelig. Pr i dag omsetter Orkanger Containerhavn ca 12-13.000 TEU's pr år, og det har tatt oss 30 års hardt arbeid å få dette til.Pr i dag forbruker vi ca 7 mål av dagens havneareal til vårt formål.Dersom vi får økt vårt areal til ca 70 mål, så kan vi teoretisk øke containermengden til 130.000 TEU's. Da er vi like stor som Oslo Havn hva containere angår,men som sagt - det tok 30 år med de 13000 første.... Dersom Småbylistas 'politikere' ønsker ytterligere informasjon om transportbransjen og hva den står for, så er de hjertelig velkommen til min arbeidsplass på Grønøra. NB! Håper Dere tar Dere tid til å delta på næringskonferansen neste gang, og ikke danner dere en mening etter en kortfattet lesing i lokalavisa.

Småbylista Orkdal 30.08.2011 07:20
All næring er er verdifull. En utbygging av Orkanger havn med 70 mål ville ikke ført til slike overskrifter. Det som har fremkommet i Avisa-ST er at det har blitt satt krav om minst 350 mål for at man kan komme i betraktning ved en delt løsning som logistikknutepunkt. Hvis dette er riktig, som er et tall som er framkommet fra Trondheim Havn, mener Småbylista Orkdal at dette er en feil prioritering av arealbruk på Nerøra. Nå kan det jo hende at ved at Småbylista med flere har reagert på at det stilles krav om et så stort areal, at det gjøres en realitetsvurdering av tallet og at det justeres mer i henhold til det du nevner?

Småbylista Orkdal 29.08.2011 22:33
Innlegg i Avisa ST forrige uke: Næringarealer på Grønøra - ett av Orkdals største fortrinn. Orkladal Næringsforenings næringskonferanse som gikk av stabelen på fredag førte til to oppslag i Avisa Sør-Trøndelag om Orkanger havn som logistikknutepunkt. Ordfører Lysholm tilbyr 350 dekar til containerhavn, til fylkeskommunale- og nasjonale beslutningstagere. Ordførereren deler rundhåndet ut tilgjengelig næringsareal på Grønøra, og litt til. Småbylista Orkdal mener at næringsarealer bør brukes til bedrifter som gir et større antall arbeidsplasser og høyere produksjon pr. dekar enn en containerhavn. Vi ser at Orkdal kommune på kort sikt vil tjene på å selge næringsarealer, men Småbylista Orkdal ønsker å se dette i en større sammenheng. Vi må se tomteinntekter, arbeidsplasser, utvikling og skatteinntekter i et lengre perspektiv. Skal havna bli logistikknutepunkt trengs minimum 350 dekar, det mener Småbylista Orkdal er feil arealbruk. Vi mener at Orkanger havn vil bli utbygd uavhengig av logistikknutepunkt, da dette er ett Trøndelags mest attraktive næringsarealer i en kommune med fremtiden foran seg. Småbylista Orkdal ønsker en proaktiv og langsiktig næringsutvikling gjennom å; -fortette eksisterende industriarealer, før nye arealer taes i bruk, -jobbe for gode og langsiktige kraftavtaler, for å sikre fortsatt drift og nyetableringer, -bidra til rekruttering av nye bedrifter og relevant arbeidskraft, ved fokus på bolyst i Orkdal, -bruke fjern- og spillvarme i sentrale områder, til utvikling av nye næringsetableringer, -etablere en næringshage eller tilsvarende, fortrinnsvis i sentrum. Små og mellomstore bedrifter kan være representert, med mulighet til kort og langtidsleie av kontor. Dette vil gi en arena for nettverksbygging og innovasjon. -innføre etableringstilskudd til små- og mellomstore bedrifter -søke systematisk samarbeid med utdannings- og forskningsmiljøene i Trondheim, for innovasjon og utvikling. Med vennlig hilsen Småbylista Orkdal, Anja Tjelflaat, Bjørn Johan Vullum Nina Sæther Christoffersen Øyvind Kjøsnes Bakken og Ole Morten Øberg Holmeng.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse