Besøkstall

62 398 denne måneden

13 564 347 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra årsmøte for året 2017

Årsmøte tirsdag 20.03.17 kl. 20.00
Sted: Frivillighetssentralen        

Sak 1. Valg av møteleder og sekretær
Forslag: Møteleder Jan Aage Mortensen, sekretær Bodil Lorentzen.
Godkjent.

Sak 2. Godkjenning av innkalling
Innkalling annonsert i avisa Sør-Trøndelag og på egen nettside. Innkallinga ble godkjent.

Sak 3. Valg av to personer til å skrive under protokollen
Gro Rostad og Marit Mjøen foreslått og godkjent.

Sak 4. Årsmelding
Lest opp. Ingen kommentar til årsmeldinga. Godkjent.

Sak 5. Regnskap
Kommentar til regnskapet: Registrere eiendeler. Viktig at det som står på balansen finnes. Oppdatere materialliste. Regnskapet er godkjent av revisor uten merknader. Regnskapet godkjent av årsmøtet etter revisjonsrapportens anbefaling.

Sak 6. Disponering av underskudd/overskudd
Overføres til fond. Mot kasse. Føres i regnskapet mot kontantprinsippet.

Sak 7. Budsjett
Budsjettet godkjent med de endringer som styret har foreslått. Innkjøp av sand utsatt for 2017. Tas ut av budsjettet. Posten Andre kostnader påplusses tilsvarende i stedet.

Sak 8. Kontingent for enkeltmedlemmer og bedrifter.
Som 2016. Uforandret, kr 200,- . Godkjent med en kommentar: Denne posten skulle vært behandlet før budsjettet. Sakene skal behandles etter den rekkefølgen de står i vedtektene.

Sak. 9 Innkomne forslag: Endring av vedtekter § 2 årsmøte
Dagens tekst: Innkalling til årsmøte skjer gjennom lokalavisa senest tre uker før møtet.
Ny tekst: Kunngjøring av årsmøte skjer senest tre uker før møtet.

Sak. 10
Valgkomiteens innstilling

På valg:

Leder:  Jan Aage Mortensen,  gjenvalg 2 år
Kasserer: Solveig Kjønli,  gjenvalg2 år
Styremedlem: Bodil Lorentzen,  gjenvalg 2 år
Styremedlem: Sissel Moldjord,  gjenvalg 2 år
Varamedlem: Inger Grande,  gjenvalg 2 år
Varamedlem: Olav Rostad,  gjenvalg 2 år
Revisorer: Knut Even Wormdal og Arnt Jens Ustad, gjenvalg 2 år
Valgkomite: Gro Rostad og Marit Mjøen tar ikke gjenvalg.

Ikke på valg:
Nestleder: Geir Knutzen, ikke på valg
Styremedlem: Pia Bæk-Haugen, ikke på valg.
Styremedlem: Marit Opøien, ikke på valg
Varamedlem: Bjørn Haugen, ikke på valg.

Alle på valg tar gjenvalg, bortsett fra valgkomiteen.

Årsmøtet godkjente valgkomiteens innstilling. Alle ble gjenvalgt som foreslått.

Styret konstituerer seg selv. Valgkomiteen utpekes av styret.
 

 

Publisert 31.03.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse