Besøkstall

168 013 denne måneden

12 945 591 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årsmelding Orkanger Vel for 2018

Tillitsvalgte i 2018

Styret:
Leder: Jan Aage Mortensen
Nestleder: Geir Knutzen
Sekretær: Bodil Lorentzen
Kasserer: Solveig Kjønli

Styremedlemmer:
Harald Aspen
Pia Bæk Haugen
Sissel Moldjord

Varamedlemmer:
Olav Rostad
Inger Grande
Bjørn Haugen

Valgkomitè
Styret

Har ikke hatt noen fast representert fra Orkanger Vel i Trivselskomiteen i 2018.

Revisorer:
Knut Even Wormdal og Arnt Ustad.

Status for 2018

Det har vært avholdt 9 styremøter, årsmøte, dugnad i tillegg til andre arrangement i egen regi, eller sammen med andre. I tillegg årsfest for alle som har bidratt til arbeidet i velforeninga. Det var 225 private betalende medlemmer og ingen bedriftsmedlemmer i 2018.

Økonomien i velforeninga er fortsatt god takket være medlemsmassen, kalendersalg, kulturmidler, tippeandeler osv. På grunn av at hjemmesiden ikke er drevet aktivt det siste året utgjør frafall av annonsesalg på nettet en stor andel som det ikke er lett å erstatte. Av de største inntektspostene er personmedlemsskap kr 45.000,-, kulturmidler fra Orkdal kommune kr 16.000,- og kr 62.729,- i tippemidler fra Grasrotandelen. Velforeninga fikk også kr 9.462,00 fra en fondskonto i Orkdalsbanken tilknyttet Peter Deinbolls minne.

Orkangervel.no opphørte som nettsted for lokale nyheter og meninger i 2017. Orkanger Vel har fortsatt et ønske om å få til å drifte nettstedet igjen. Legger fortsatt ut referat på siden. Ikke lyktes med å få en ny redaktør i 2018.

Aktiviteter
Aktiviteten har også vært god i 2018. Velforeninga har gjennomført flere tiltak, og deltatt på flere arrangementer bl.a. med stand under Orkangerdagene og arrangering av julegrantenninga på Torget. Det er avholdt to sosiale treff for å takke de som også i 2018 har bidratt med holde området i Gammelosen pent og ryddig, og tatt på seg annet forefallende arbeid i regi av foreninga. 20. mars 2018 ble det avholdt årsmøte.

Giro for medlemskontingent og informasjon om foreninga og arbeidet som gjøres, ble lagt ut i løpet av april i postkassene til foreningas nedslagsfelt.

Vårdugnad i Gammelosen ble gjennomført 28. april, og strendene ble ryddet både i sør- og nordenden, i tillegg til Hermetikken. Plastavfall ble plukket rundt hele Gammelosen i forkant av dugnaden, og brødrene Gammelosen ryddet trær. Møbelringen gjennomførte dugnad med å planere utover ny sand i Hermetikken. Utsetting av benker og blomsterfat i sentrumsgata, landgang og brygger satt ut i Gammelosen, samt annet forefallende vedlikehold foretatt vår/forsommer.

Orkanger Vel var også i 2018 med på å forskjønne sentrumsgata med beplantning, sammen med Sentrumsforeninga, Orkdal hagelag og kommunen. Foreninga bidrar med en tredjedel av kostnadene.

23. juni deltok Orkanger Vel med stand under byfesten for å informere om foreninga. Det ble laget en quiz som ble premiert med tre gavekort, førstepremie pålydende kr 1.000,- , andre og tredjepremie på kr 500,00.

24. Juni ble Familiedagen i Hermetikken avviklet. Tradisjonen tro ble det både ansiktsmaling og natursti, samt salg av pølser, vafler, drikke og is. Fortsatt gode tilbakemeldinger på arrangementet, og prisene. Var noe mindre oppslutning på arrangementet i 2018 enn året før, men dette er væravhengig. De som kom koste seg i alle fall.

Det ble også sommeren 2018, fordelt en uke på hvert styremedlem fra uke 26 tom uke 32, med tilsyn i Gammelosen. Kiosken i Hermetikken er stort sett ferdig innredet.

Vanntrampolinen som ble kjøpt til sesongen 2017, og som fikk store ødeleggelser, ble forsøkt reparert, men var fortsatt lekk. Ble vedtatt å ikke gå videre med flere reparasjoner, også på grunn av dyr forsikring.

1. søndag i advent deltok foreninga under tenning av julegrana på torget. Orkanger Vel sammen med Sentrumsforeninga dekket kostnadene av dette arrangementet. Lysfesten hvor Orkanger Vel har vært med, ble avlyst i år, men skal komme sterkt tilbake i 2019. Begge arrangementene er populære, og lysfesten er et nytt innslag som ble startet i 2016 av Ingunn Aspli.

Salg av kalender for 2019 ble også i år en salgssuksess. Kalenderne er fortsatt populære og stort sett lett å selge. Omtrent hele opplaget på 500 kalendere ble solgt. Noen få kalendere ble gitt bort til de som bidro med bilder til kalenderen.

Investeringer
Innkjøp av ny sand og oppfylling på strendene har vært den største utgiftsposten i 2018. Kostnadene ble fordelt med 50/50 på Orkanger Vel og Orkdal kommune, likedan transportkostnadene.

Bilhenger kjøpt. Utstyr til ryddegjengen; vernebukser, ryddesag og kantrydder.

Ny paviljong og ny Roll-Up.

4 stk. nye bord med benk på sidene til Hermetikken, bestilt fra Strandheim.

Nye lys til juletreet på torget og ny lysslynge til treet ved kiosken i Hermetikken i tillegg til et tre i ”juletreskogen”.

Samarbeid med sentrumsforeninga
Orkanger Vel fortsetter samarbeidet med sentrumsforeninga/trivselskomiteen. Styret skal stille med en representant i trivselskomiteen, men det har vært liten aktivitet fra Orkanger Vels side dette året. Blomsterfat, planting av blomster, julegrantenning og utsetting av benker er en del av det som gjøres i regi av dette samarbeidet. Støtte til belysning på torget ble ikke realisert.

Økonomisk støtte

Gitt kr 5.000,- til Orkanger Diamonds i støtte til tur.
Støtte til ny dør på fyret på moloen.

Støtte til OIF sitt flerbrukshus på kr 25.000,- ble bevilget i 2017, men ble først overført i 2018.

Andre saker som har engasjert Orkanger Vel i 2018

 • Midlertidig og ny plassering av Skateparken, BMX-banen og Sandvolleyballbanen i forhold til det nye Folkehelsesenteret. Tilbudet må opprettholdes og vedlikeholdes på grunn av gitte spillemidler.

 • Nærmiljøanlegg på Thamshavntunet (Leedsbanen).

 • Plassering av ansvaret for juletreet på torget.

 • Reparasjon av Troa i Gammelosen.

 • Turstien Perbakkan - Joplassen.

 • Forskjønnelse/opprydding i forbindelse med hogging av trær på kommunal eiendom, og rydding på stoppunktene for den digitale kulturstien som åpnes sommeren 2019.

 • Gjenreising av Jensenbrygga og Naustet - plassering

 • Forespørsel fra TV2 ang. NM i Kubb.

 • Deltatt på møte om ”Rømmetunet”.

 • Trær i arboretet i Hovslunden.

 • Vegstandard Orkdalsveien fra Norpark og nedover, og Njardargata.

Trivselsprisen for 2018 ble tildelt Oddny Moe i Orkanger Diamonds.

Styret i Orkanger vel vil takke alle samarbeidspartnere og bidragsytere i 2018, og vil fortsette det gode arbeidet i 2019.

 

 

Publisert 07.04.2019


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse