Besøkstall

168 647 denne måneden

16 592 023 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vedtekter for Orkanger Vel

Vedtatt på årsmøtet 6. mars 2007.
§ 9 tilføyd på årsmøtet 3.mars 2009.
§ 2 endret på årsmøte 3. mars 2011 slik at alle valg skjer for to år.

 

                        § 1 Organisasjon og formål

Orkanger Vel er en selvstendig organisasjon. Den har som formål å arbeide for forskjønnelse av Orkanger og for øvrig støtte og stimulere tiltak som bidrar
 til å øke trivselen i sentrum og de ulike boområder.


                          § 2 Årsmøte

Årsmøte avholdes innen 31. mars.
• Åpning
• Valg av møteleder
• Møtesekretær
• To representanter for underskrift av protokoll
• Årsberetning
• Regnskap
• Disponering av overskudd/dekning av underskudd
• Fastsettelse av kontingent for enkeltmedlemmer og bedrifter
• Budsjett
• Innkomne forslag
• Valg av:  Leder
                Nestleder
                Sekretær
                Kasserer
                Tre styremedlemmer
                Tre varamedlemmer
                To revisorer
                Tre i valgkomite

Styret og varamedlemmene velges for to år.

Leder, sekretær, to medlemmer og ett varamedlem velges på partallsår.
Nestleder, kasserer, ett styremedlem og to varamedlemmer velges på oddetallsår.

Valgkomité og revisorer velges for to år.

Innkalling til årsmøte skjer gjennom lokalavisa senest tre uker før møtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før møtet.

Bare saker som er oppført på dagsorden kan behandles på møtet.

                        § 3 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst en tredjedel av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte.

                         § 4 Kontingent.

 Kontingenten kreves inn etter fastsatt frist besluttet av styret, men i løpet av første halvår.
Det føres et medlemsregister over Orkanger Vels totale medlemsmasse.
Bedrifter kan tilsluttes som medlemmer i Orkanger Vel.

                         § 5 Virkeområde.

Orkanger Vels nedslagsfelt tilsvarer Orkanger skolekrets. Innenfor dette området oppmuntrer Orkanger  Vel til etablering av lokale velforeninger, og stimulerer til samarbeid med disse.

                          § 6 Vedtektsendringer

Kan bare foretas på ordinært årsmøte og krever minst to tredjedels flertall.

                           § 7 Oppløsning

Oppløsning av Orkanger Vel kan bare behandles ved  ordinært årsmøte. En oppløsning må vedtas med minst to tredjedels flertall. Foreningens midler skal tilfalle de formål som er nevnt i § 1 og som nevnt i forhold til virkeområde i § 5.

Den endelige fordeling foretas av et avsluttende medlemsmøte som er beslutningsdyktig med de fremmøtte stemmeberettigede.

                             §8 Juridisk person


Orkanger Vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

                            § 9 Signatur og prokura

Leder har signatur og kasserer har prokura på vegne av Orkanger Vel. Styret velger stedfortredere ved behov.

                  


[Arkiv for siden]
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse